VEKAM Security s.r.o.

Spoločnosť  je nezávislou obchodnou spoločnosťou založenou v roku 2003 bez nadviazanosti na akúkoľvek finančnú skupinu, zameranou výlučne na vysoko profesionálnu a sofistikovanú ochranu  záujmov našich klientov. V spoločnosti pracujú špičkoví odborníci, ktorí disponujú mnohoročnými skúsenosťami z oblasti bezpečnosti a ochrany. Ochrana bezpečnosti podnikateľských subjektov si v súčasnej dobe nesporne vyžaduje komplexný a systémový prístup.

Ochranu firiem, spoločností, podnikov, podnikateľov nie je možné redukovať iba na zaistenie vonkajšej (obvodovej) ochrany objektov, ktoré patria k podnikateľskému subjektu, ale ju treba chápať ako zložitý systém. Inak sa jedná o obyčajné rezistentné stráženie, čo je len jedna z foriem ochrany. Jeden zo subsystémov ochrany je vnútorná ochrana spoločnosti a záujmov podnikateľov. Je zrejmé, že tomuto spôsobu ochrany nebola a nie je venovaná dostatočná pozornosť. Je nesporné, že tie podnikateľské subjekty, ktoré tomuto druhu ochrany svojej bezpečnosti a ďalších oprávnených záujmov nevenujú pozornosť sa dostávajú do veľmi veľkých problémov.

V rámci tohto druhu ochrany je zrejmé, že táto vyžaduje vysoký stupeň profesionality a kladie zvlášť vysoké nároky na odbornú spôsobilosť detektívov. Spôsob tejto ochrany predpokladá vyhľadávanie a odhaľovanie prípadov poškodzovania ekonomických záujmov, ako sú krádeže materiálu, výrobkov. Taktiež je to ochrana záujmov pred porušovaním práv v súvislosti s ochrannou známkou, obchodným menom a chránenému označovaniu pôvodu, ako i pred zneužívaním informácií v obchodnom styku ohrozovaním hospodárskeho tajomstva a pod.

Môže sa jednať i o ochranu pred rôznymi formami nedovoleného podnikania, poskytovaním služieb alebo výroby pre vlastnú potrebu. Môže sa jednať i o ochranu pred nedovoleným predajom vlastného tovaru zamestnancom firmy v obchodných organizáciách, ochranou pred poskytovaním služieb zamestnancami firmy, tzv. vo vlastnej réžii na úkor spoločnosti. Významná je i ochrana firmy pred poškodzovaním výrobných zariadení. Taktiež sú dôležité informácie v súvislosti pri odhaľovaní korupcie, najmä vedúcich zamestnancov, v súvislosti zo zadávaním výhodných zákazok, ktoré sú výhodné pre konkrétne osoby, ale nevýhodné pre spoločnosť.