Naše služby

Súkromná bezpečnostná služba

A. Ochrana hmotného majetku
ochrana areálu výrobných prevádzok, budov, pozemkov,
priestorová ochrana, ochrana jednotlivých objektov (fyzická),
ochrana strojných a technologických zariadení,
ochrana materiálu a polotovarov pred odcudzením a poškodením,
ochrana hotových výrobkov (v zmysle výrobného programu),
ochrana parkovísk a iných pozemkov mimo areálu, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti.
B. Ochrana nehmotného majetku
ochrana obchodných informácií,
ochrana prevádzkových informácií, alebo výrobných informácií,
ochrana výskumu, vynálezov, vývoj,
ochrana personálnych informácií,
kontrolné systémy na ochranu nehmotného majetku (Proti konkurenčná ochrana).
C. Ochrana osôb
ochrana majiteľa a manažmentu,
ochrana obchodných partnerov – dovozcovia, prepravcovia, dodávatelia,
ochrana zamestnancov  (pred vplyvom  skupín z organizovaného  zločinu),
ochrana návštevníkov podniku.
D. Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti v areáli
poriadková služba v chránenom objekte a v iných priestoroch,
režimové opatrenia o vstupe, výstupe a pohybe po objekte,
vyhľadávanie nežiaducich prvkov.
E. Obchôdzková a iná preventívna a dokumentačná činnosť

Poradenstvo

poradenstvo v  ochrane spoločnosti a v prevencii,

vypracovanie bezpečnostnej analýzy a bezpečnostného projektu na konkrétny objekt,

školenie security manažmentu  spoločností

Predmet ochrany

Pri kvalifikovanej bezpečnostnej analýze ochrany objektu je dôležité, aby boli ujasnené východzie aspekty zadania. Subjekt, ktorý si objednáva ochranu, musí dostať bezpečnostnú expertízu v rámci ktorej sú definované základné teoretické a praktické východiská v rámci tohto sektoru.

1. Ochrana hmotného majetku, t.j. objektov priestorov, výrobných zariadení, materiálov a polotovarov, hotových výrobkov, kontrolné systémy.

2. Ochrana nehmotného majetku, t.j. obchodné informácie, prevádzkové informácie, výskum a vynálezy, know-how, informácií o koncepčnom rozvoji, personálne informácie, licenčné práva, patentové práva.

3. Ochrana osôb, t.j. majiteľa, obchodných partnerov, osôb patriacich k vedeniu podniku, ochrana zamestnancov, ochrana návštevníkov.

4. Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti podniku, t.j. vo vnútri objektu, vyhľadávanie latentnej kriminality.

5. Ochrana bezporuchovosti prevádzky, t.j. elektronické sledovanie, vyhľadávanie latentnej protiprávnej činnosti, ktorá smeruje k zámernému narušovania technologických postupov, odhaľovanie príčin a porúch detektívmi.

6. Protipožiarna ochrana, t.j. systém režimových protipožiarnych opatrení, vybavenie objektov protipožiarnymi prostriedkami, hliadky, družstvá a pod.

7. Ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci, t.j. systém režimových opatrení na úseku BOZP, kontrolné mechanizmy.

8. Ochrana proti narušovaniu a poškodzovaniu životného prostredia

Predmet ochrany